གཟའ་སྐར་སྤར་སྨེ་ལ་ལྟ་བ།

རེའུ་མིག་ནང་གི་ཟླ་གྲངས་དང་ཚེས་གྲངས་བརྗེ་ན། རྒྱ་རྩིས་ལྟར་གྱི་ལོ་འདིའི་ཟླ་བ་གང་ཡིན་གྱི་ཆེ་ཆུང་དང་། ཚེས་དེའི་ཉིན་གྱི་གཟའ། སྐར་མ། སྤར་ཁ། སྨེ་བ། ཉི་ཁམས་སོགས་འགག་མེད་དུ་འཆར།

རབ་བྱུང་༡༧ པའི་བགྲང་བྱ་༣༢པའི་ལོ་ཐོ་བསྡུས་པ།

རྒྱ་རྩིས་ལུགས་ཀྱི་ཉི་མ་རེ་རེའི་གཟའ་སྐར་སྤར་སྨེ་ཉི་ཁམས་སོགས་ཅི་ཡིན་ལྟ་འདོད་ན།

འོག་རེའུ་མིག་ཏུ་འཚོལ་བྱའི་ཟླ་གྲངས་དང་ཚེས་གྲངས་འདེམས་ན། གཤམ་དུ་ཟླ་བ་དེའི་ཆེ་ཆུང་དང་ཚེས་དེའི་ཉིན་གྱི་གཟའ་དང་། སྐར་མ། སྤར་ཁ། སྨེ་བ། ཉི་ཁམས་སོགས་འགག་མེད་དུ་འཆར།

རྩིས་མགོ་དང་ཟླ་ལྷག་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་དུས་འཁོར་ལུགས་ཀྱི་ཟླ་ཚེས་དང་བསྡུར་ན་མི་འཐུན་ཀྱང་། གཟའ་དང་ཉི་ཁམས་གཅིག་པ་ཡིན།