ནག་རྩིས་གཞུང་གི་ཤེས་བྱ་སྣ་ཚོགས།

འདིར་བོད་ཀྱི་ནག་རྩིས་གྱི་གཞུང་གི་འཆད་ཁྲིད་དང་ཤེས་བྱ་སྣ་ཚོགས་ཡོད།

 

འབྱུང་རྩིས་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་།

༄༅།།འབྱུང་རྩིས་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་། ལྷ་མོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་བརྩམས། མ་ཧཱ་ཙི་ནའི་རྩིས་རིག་དགེ་ལྡན་མཁས་དབང་ཡོངས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱུན་དུ་བསྟར་བའི་རྡེལ་འགྲེམ་འཐོར་བསྡུས་རྒྱས་འདྲིལ་དུ་བཀོད་པ་དཔྱོད་ལྡན་སྤྱི་ནོར་འདོད་དགུ་འཇོ་བའི་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། འཆད་ཁྲིད་པ།...

ཞོན་རྟའི་སྦངས་བླང་།

ཞོན་རྟའི་སྤུ་མདོག་གི་ཁྱད་པར་དེ། བླ། སྲོག གྲོགས། དགྲ། དབང་སོགས་ལ་ངོས་བཟུང་ནས་བཟང་ངན་གྱི་ལེགས་ཉེས་བཤད་པ་ལ། འོག་གི་རང་ལོ་འདེམས་སའི་ནང་ནས་རང་གི་ལོ་རྟགས་དང་། འཚོལ་བྱ་འདེམས་སའི་ནང་ནས། བླ་རྟ། སྲོག་རྟ། དབང་རྟ། གྲོགས་རྟ། དགྲ་རྟ།...

ལོ་རྒན་དྲུག་བཅུ།

ལོ་རྒན་དྲུག་བཅུ། བོད་ཀྱི་གནམ་རིག་སྐར་རྩིས་སུ་བཤད་པའི་ལོ་རྒན་དྲུག་བཅུའི་རེའུ་མིག མེམེསསལྕགསལྕགསཆུཆུཤིངཤིང 0 སྟག1 ཡོས2 འབྲུག3 སྦྲུལ4 རྟ5 ལུག6 སྤེལ7 བྱ8 ཁྱི9 ཕག 10 བྱི་བ11 གླང12 སྟག13 ཡོས14 འབྲུག15 སྦྲུལ16 རྟ་17 ལུག18 སྦེལ19 བྱ 20 ཁྱི21 ཕག22 བྱི་བ23 གླང24 སྟག25 ཡོས26...