དེང་རབས་ཀྱི་རྩིས་རིག

དེང་རབས་ཀྱི་རྩིས་རིག་སྣ་ཚོགས་ངོ་སྤྲོད།

རྩིས་རིག་སློབ་དེབ།

ལྗོངས་ཞིང་ལྔའི་མཉམ་བསྒྲིགས་བྱས། འདིར་སློབ་དེབ་རེ་རེ་བཞིན་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ། རྩིས་རིག་སློབ་དེབ། ལོ་རིམ་དང་བོ། སྨད་ཆ། རྩིས་རིག་སློབ་དེབ། ལོ་རིམ་གཉིས་པ། སྨད་ཆ། རྩིས་རིག་སློབ་དེབ། ལོ་རིམ་གསུམ་པ། སྨད་ཆ། རྩིས་རིག་སློབ་དེབ། ལོ་རིམ་བཞི་བ། སྨད་ཆ། རྩིས་རིག་སློབ་དེབ། ལོ་རིམ་ལྔ་བ།...