ཞོན་རྟའི་སྤུ་མདོག་གི་ཁྱད་པར་དེ། བླ། སྲོག གྲོགས། དགྲ། དབང་སོགས་ལ་ངོས་བཟུང་ནས་བཟང་ངན་གྱི་ལེགས་ཉེས་བཤད་པ་ལ།
འོག་གི་རང་ལོ་འདེམས་སའི་ནང་ནས་རང་གི་ལོ་རྟགས་དང་། འཚོལ་བྱ་འདེམས་སའི་ནང་ནས། བླ་རྟ། སྲོག་རྟ། དབང་རྟ། གྲོགས་རྟ། དགྲ་རྟ། གང་རུང་འདེམས་ན་བཟང་ངན་གྱི་ཁྱད་པར་འོག་ཏུ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་འཆར། དེངས་སྐབས་ལྕགས་རྟ་དང་། འཕྲུལ་རྟ། རླངས་འཁོར་སོགས་ཀྱང་རྩིས་གཞུང་འདི་དང་སྦྱར་རུང་བར་འདོད།