ལྗོངས་ཞིང་ལྔའི་མཉམ་བསྒྲིགས་བྱས།

འདིར་སློབ་དེབ་རེ་རེ་བཞིན་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ།

རྩིས་རིག་སློབ་དེབ། ལོ་རིམ་དང་བོ།
སྨད་ཆ།

རྩིས་རིག་སློབ་དེབ། ལོ་རིམ་གཉིས་པ།
སྨད་ཆ།

རྩིས་རིག་སློབ་དེབ། ལོ་རིམ་གསུམ་པ།
སྨད་ཆ།

རྩིས་རིག་སློབ་དེབ། ལོ་རིམ་བཞི་བ།
སྨད་ཆ།

རྩིས་རིག་སློབ་དེབ། ལོ་རིམ་ལྔ་བ།
སྨད་ཆ།

རྩིས་རིག་སློབ་དེབ། ལོ་རིམ་དྲུག་པ།
སྨད་ཆ།

རྩིས་རིག་སློབ་དེབ། ལོ་རིམ་བདུན་པ།
སྨད་ཆ།

རྩིས་རིག་སློབ་དེབ། ལོ་རིམ་བརྒྱད་པ།
སྨད་ཆ།

རྩིས་རིག་སློབ་དེབ། ལོ་རིམ་དང་དགུ་པ།
སྨད་ཆ།